Renovering


Information om regler kring renovering 


Vid ombyggnation och renovering är det extra viktigt att du/ni som lägenhetsinnehavare (bostadsrättsmedlem(mar)) läser igenom nedanstående text. 

Syftet är inte att försvåra utan snarare att förenkla och tydliggöra de regler som måste följas vid en ombyggnation och renovering. 


Styrelsen är inte en projektledande organisation, så du kan inte förvänta dig att styrelsen kan det praktiska eller vilka byggregler som gäller. Du ansvar själv för att följa de generella byggregler som finns. Om ombyggnationen kräver bygglov eller bygganmälan hos Stadsbyggnadskontoret ansvarar du som medlem för att rätt tillstånd och handlingar finns innan arbeten påbörjas. 


Notera att byggnaderna är kulturminnesklassade vilket innebär viss restriktion på vilka ombyggnationer som medges. 


Arbeten skall utföras fackmannamässigt, och arbeten med el och våtrum skall utföras av entreprenör med erforderlig behörighet avseende elsäkerhet och säker vatten. Anlitade entreprenörer skall ha försäkring. Saknas försäkring är det du som bostadsrättsinnehavare som svarar för dina entreprenörers fel.

Informera styrelsen om din planerade renovering. Gärna med en skiss over hur du tänkt dig.

Redovisa en tidplan för dina närmaste grannar och för styrelsen.

Bärande väggar får ej ändras utan särskild utredning avseende konstruktion och hållfasthet, fackmannamässigt genomförd. Styrelsen tar det slutliga beslutet om ombyggnationen tillåts.

Om du anlitar entreprenör och avser att själv inte vara hemma och närvarande, skall entreprenören informeras om dessa regler. Vid eventuella pauser på gårdarna skall entreprenören följa övriga trivselregler som finns på www.knoppen11.se

Störande arbeten får endast ske mellan 9-17 vardagar. Helg kan gå bra, men bara under förutsättning att grannarna inte störs av dina arbeten.

Borrning med slagborrmaskin l lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl. 08.00 och 18.00 och på lördagar mellan kl. 10.00 och 16.00.


Heta arbeten (tex svetsning) får inte genomföras utan redovisning av arbetsmiljöplan och brandsskyddsgenomgång.

Ventilationssystem och/eller värmesystem får ej ändras. I gathuset får motordrivna kökskåpor och/eller badrumsfläktar ej användas då tryckstyrd fläkt finns på gathustaket. I gårdshuset får endast kolfilterfläktar monteras.


Avstängning av vatten får endast genomföras mellan 9-16 på vardagar. Styrelsen skall först godkänna avstängningen. Kranen finns inne vid (uppdatera plats) för hela anläggningen. Avstängning finns även i gårdshusets källare, och då stängs endast gårdshusets vatten av. Vid rörarbeten på varmvattensystemet ska även varmvattencirkulationen stängas av (VVC). Anledningen till att arbeten bara får genomföras dagtid på vardagar är att boende inte ska vara utan vatten när de är hemma.

Fjärrvärmecentralen finns i gårdshuskällaren.

Elcentral för inkommande el finns intill tvättstugan.

Du ansvarar för renheten, och om byggnationen smutsar ner trapphusen är det ditt ansvar att bekosta och utföra städning.

Vid in- och uttransport ansvarar du för att portar, trapphus, väggar, golv, fönster, lampor, dörrar, gårdar mm inte skadas. Om olyckan är framme täcks vissa frågor av föreningens försäkring.

Entréportarna mot gatan får ej ställas upp under längre tider, och framförallt inte oövervakade. Inbrott och stölder har förekommit och måste minimeras genom att inte släppa in okända i huset. Vid uppställning tillfälligt skall uppställningsmekanismen användas (liten knapp på dörrstängaren).

Byggmaterial får inte ställas i trapphus eller på gårdarna under byggtiden, annat än tillfälligt i enstaka timmar i väntan på transport. Tänk på att inte blockera utrymningsvägar så att brandsäkerheten fungerar.

Byggavfall får inte ställas i trapphus eller på gårdarna under byggtiden, annat än tillfälligt enstaka timmar i väntan på transport. Tänk på att inte blockera utrymningsvägarna.

Föreningen förbehåller sig rätten att beställa städning vid renovering, som sedan bekostas av den medlem som renoverar. Föregå med gott exempel så blir allt bra.

Tänk även på att du har det fulla ansvaret för de renoveringar du genomför och/eller låter genomföra, även om du säljer lägenheten och flyttar. Det är därför viktigt att redovisa eventuella garantier och ritningar/driftinstruktioner vid ev försäljning senare.

 

Lycka till med din renovering 


-Knoppen 11-