Snabbinformation


Informations- och välkomstpaket


Att vara medlem i bostadsrättsföreningen Knoppen 11, Fleminggatan 95 - 97 innebär att vara delägare av och ha del av ansvaret för fastigheten Knoppen11, som består av gathuset (95 och 97), gårdshuset (95 A och 97 A), de två gårdarna samt hyreslokalerna för serveringar. Det är alltså vi alla som tillsammans har ansvar för att ta hand om fastigheten. Vi eftersträvar att göra så mycket som möjligt för att på olika sätt själva hålla snyggt i husen och åtgärda enklare fel som dyker upp.


En gång om året senast 7 maj, har vi ordinarie föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ. Vissa frågor är obligatoriska som att styrelse väljs för ett år. Medlemmar har möjlighet att till stämman skicka in förslag på beslut inom ramen för inom ramen gällande lagar. Styrelsen representerar medlemmarnas intressen och driver föreningen, har hand om den löpande förvaltningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

På stämman är det önskvärt att så många som möjligt finns representerade. Vid en jämförelse med att bo i en hyresrätt har du som borättshavare fler rättigheter/möjligheter än hyresgästen men också ett större ansvar. Fördelningen av ansvaret framgår föreningens stadgar och bostadstadsrättlagen (SFS 1991;614).


Vi har en hemsida där finns förutom föreningens stadgar, som antogs 2020, information till mäklare, kontaktuppgifter för styrelsen, vad som gäller vid renoveringar,årsrapporter och mycket annat Ändamålsparagrafen i stadgarna anger att

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med bostadsrätt utan tidsbegränsning.”


Trivselregler


För att skapa trivsel i vår förening är det viktigt att vi alla beter oss på ett sådant vis att vi minimerar risken att störa varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn och alla har rätt till ett störningsfritt boende. När problem uppstår bör ett första steg vara att den störda kontaktar den/de som stör. Se mer om detta under rubriken Störningar. Nedan följer information om gemensamma utrymmen, lägenhetsspecifika problem samt övergripande information om föreningen.


Gårdarna


Två gånger om året har vi gårdsstädning. Då fräschar vi upp gårdar och utemöbler, städar trapphus, hissar, vindar och källare och tar hand om olika saker som behöver tillses. Även då räknar vi med att så många medlemmar som möjligt deltar. Tillsammans hjälps vi åt att se till att våra gemensamma utrymmen blir så trevliga som möjligt! Om man inte har möjlighet att delta kan man meddela gårdsgruppen detta så kan man få en uppgift att genomföra vid annat tillfälle.

Om många medlemmar väljer att inte vara med och ta hand om fastigheten behöver föreningen ta in folk externt för att lösa underhållet något som i innebär kostnader som hade kunnat undvikas.


När det gäller leksaker, cyklar, grillar och möbler, ansvarar respektive ägare för att de samlas ihop och återförs till sin plats i slutet av dagen. På gården ska det inte behöva finnas fimpar, prillor eller annat skräp. Gårdarna renoverades under våren 2016, med nya installationer och rabatter. Med detta som grund beslutades på årsstämman 2016 att följande ordningsregler för gårdarna skulle införas:


 • Det är förbud mot att rasta hundar på gårdarna
 • Hundar ska hållas kopplade hela tiden på gårdarna.
 • Moped/vespa/motsvarande får ej parkeras på gårdarna.
 • Nedersta våningen i barnvagnsförråden är prioriterad för
  barnvagnar. Övriga föremål förvaras på övre våningen.
 • Grillning får ej ske på trädäck p.g.a. risk för brännmärken, dvs
  grillar måste placeras på asfalterad del av gårdarna
 • Den medlem (eller medlems besökare) som via oaktsamhet
  orsakar skada på gårdarna får bekosta lagning och återställning. Varje medlem har ansvar för sina gäster.


Alla medlemmar har samma rätt till våra två gårdar. Det är därför inte tillåtet att genom att sätta ut egna möbler ”privatisera” någon del av den gemensamma ytan.


Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer


Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet /på gården/ i cykelställ. Det är ingen rättighet att parkera barnvagnar eller rullatorer i entrén, men kan accepteras om de inte hindrar fri passage.


Tyvärr händer det då och då att cyklar blir stulna från innergården. Det bästa sättet att skydda sin cykel är att se till att cykeln är fastlåst i cykelstället eller inlåst i cykelrummet, samt att se till att våra portar mot gatan inte står öppna.

Cyklarna bör vara uppmärkta med lägenhetsnummer.


Sopor


I soprummet på främre mellangården tillämpas källsortering. Det finns separata kärl för tidningar, glas, förpackningar av papper/papp/plast/metall samt för mindre grovsopor. Det är viktigt att det som slängs tar så liten plats som möjligt. Det gör man genom att vika ihop, platta till och göra soporna så små som möjligt. Det finns en kniv på väggen, som kan användas t.ex. för att skära ned stora kartonger. I soprummet finns även kärl för tidningar och papper som ska återvinnas När det gäller större grovsopor tar föreningen inte hand om dessa utan de ska slängas på något annat sätt En möjlighet är att kontakta vår entreprenör Suez och beställa egen hämtning. För småbatterier, ljuskällor och mindre elskrot har vi sedan flera år särskilda behållare, som vi själva ser till att de hamnar på rätt ställe. Färgburkar får inte lämnas ibland föreningens sopor. En miljöstation vid Preem på Norr Mälarstrand tar emot batterier, färg och andra vätskor. Mindre batterier kan lämnas på Willys i Gallerian och hos Kjell & Company.


På gården finns tre kärl för hushållssopor Där ska matrester samt ej rengjorda kartonger kärl slängas i väl förslutna soppåsar. Även kuvert och annat papper med klister ska slängas där, men inte som ska slängas i sophuset, t.ex. tidningar och tomglas ska inom en relativt snar framtid kommer det att bli obligatoriskt att separera matavfall och att de ska slängas i egna kärl. Redan från 2021 är det obligatorisk för våra lokalhyresgäster.


P.g.a. att våra lokalhyresgäster behöver mera utrymme för sina sopor så kommer vissa förändringar att göras bl.a. kommer kärlet för tidningar att flyttas ut från sophuset.


Tvättstuga


Föreningen har en tvättstuga belägen i källaren på hus 97. För bokning av tvättid finns ett bokningsschema med låscylindrar. Om Man har rätt att utnyttja tvättmaskinerna under den tid som stipuleras i schemat, samt torktumlare och torkskåp under ytterligare en timme. Har man inte påbörjat sitt tvättande efter 45 minuter står det annan medlem fritt att nyttja tvättiden. Har man inte för avsikt att nyttja tvättstugan låser man lämpligen fast sin låscylinder i ”parkeringen” så att övriga medlemmar har möjlighet att boka den annars blockerade tiden. Efter avslutat nyttjande av tvättstugan ska damm avlägsnas från torktumlens filter, maskinerna och andra ytor ska torkas av och golvet vid behov ska sopas och tvättas. Husdjur får inte tas med till tvättstugan.

OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna.


Källaren


I ditt källarförråd får endast dina personliga tillhörigheter förvaras. Brandfarliga vätskor eller annat farligt gods får naturligtvis inte finnas i källaren. Av säkerhetsskäl måste gångar hållas fria från saker.


Vi har haft problem med skadeinsekter, pälsänger (mal) i källaren. Det förebyggs bäst genom att inte exponera textilier, kläder, mattor, dukar o.dyl. Läs på nätet t.ex. Anticimex, för att få de bästa tipsen.


Husdjur


Innehavare av husdjur ska övervaka och hålla husdjuren kopplade. Husdjuren får självklart inte störa eller förorena i fastigheten eller på gårdarna på och de får inte rastas i planteringar eller på barnens lekytor. De får inte heller tas med till tvättstugan.


Grill


Det finns ett antal klotgrillar på gårdarna. Några tillhör föreningen och några har ställts ut av medlemmar, alla dessa får användas. en om du vill grilla på någon av gårdarna, tänk då på att det bör vara tyst på gårdarna efter kl. 22 samt att rök inte tränger in hos dina grannar. Använd inte tändvätska utan istället andra egna eller de tänddon som föreningen tillhandahåller.


Det är inte tillåtet att grilla eller på annat sätt laga varm mat på balkongerna.


Ansvar


Föreningen ansvarar för skötsel av värme, avlopp, ventilation, vatten för de delar som är utanför respektive lägenhet med vissa undantag. Det betyder att du som boende i första hand har ett skötselansvar inom lägenhetens väggar. Undantag är till exempel värme och radiatorer samt ventilation. Föreningen tar dock inget ansvar för felaktiga installationer eller förändringar som du som boende orsakat själv.


Vid anlitande av hantverkare för olika arbeten är det du som beställare som måste försäkra dig om att utföraren är försäkrad för eventuella byggfel.


Bygglov och bygganmälan krävs för ”flytt” av kök, ventilation, dusch, badrum till annan plats än den som är inritad på ritningar hos Stadsbyggnadskontoret. Eventuella bygglov bekostas och hanteras av den boende själv. Styrelsen ska dock informeras om eventuella bygglovsansökningar.


Störningar


För att alla ska trivas är det viktigt att man inte ska störa varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten och på balkonger men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, hiss och tvättstuga. Störande ljud ska också undvikas mellan kl.22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV m.m. Borrning med slagborrmaskin l lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl. 08.00 och 18.00 och på lördagar mellan kl. 10.00 och 16.00.


Andrahandsuthyrning


Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period för vilken tillstånd redan beviljats. Ansökan ska till styrelsen senast 1 månad planerad inflyttning.


Tillstånd för andrahandsuthyrning ges i regel för ett år i taget. Önskar bostadsrättsinnehavaren hyra ut sin lägenhet under längre tid har vederbörande att i god tid innan tidsfristen löper ut inkomma med ny ansökan till styrelsen. Inkommer ingen sådan ansökan utgår styrelsen från att bostadsrättsinnehavaren åter bor i lägenheten och fortsatt andrahandsuthyrning betraktas således som olovlig.


Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta (www.hyresnamnden.se - blankett HN-4).


Övrigt att beakta:

 • Föreningen godkänner ej andrahandsuthyrning kortare än 3 månader.
 • Föreningen tar ut en avgift, från bostadsrättsinnehavaren som hyr ut, om 10% av gällande prisbasbelopp per uthyrningstillfälle i enlighet med antagna stadgar/stadgeändring (årsstämman 2014 och 2015).
 • Föreningen medger endast andrahandsuthyrning till namngiven person (ej juridisk person), d.v.s. tjänster som Airbnb eller motsvarande godkänns ej som andrahandshyresgäst.
 • Medlemmen som hyr ut ansvarar fullt ut i samtliga frågor/aspekter för sin andrahandshyresgäst, t.ex. vid störningar eller skador oavsett form och anledning.


Skador och försäkringar


Föreningen har en fastighetsförsäkring hos Brandkontoret. Försäkringen täcker det som är utanför våra lägenheter samt gemensamma system, exempelvis värmesystemet, värmeradiatorer och ventilation. Inne i våra lägenheter är det våra egna hemförsäkringar med bostadsrättstillägg som ska skydda oss. Kontrollera att detta tillägg ingår i din försäkring om du tveksam.


Enkelt kan man säga att yttersidan av din lägenhetsdörr såsom färg och namnskyltar är föreningens ansvar, medan ytterdörren i sig och allt inne i lägenheten är våra som ska täckas av våra egna försäkringar. En fördel för föreningen att det blir lättare att reda ut försäkringsfrågor som drabbar flera medlemmar, exempelvis vid vattenskador. 


Har du ett försäkringsärende kring fastighetsskada, tag kontakt med någon i föreningens styrelse. Namn och telefonnummer till styrelsen sitter i trappuppgångarna och det går även att skicka mejl till styrelsen@knoppen11.se


Värme och energi


I föreningen har vi fjärrvärme, och fjärrvärmecentralen är placerad i gårdshuset i det gamla pannrummet i källaren i gårdshuset. Fjärrvärmen kommer in i huset via ledningar i marken, värmen i dessa ledningar används för att värma upp varmvattnet i radiatorer (element) och i vattenkranarna i kök och badrum.


Värmecentralen i huset är smart. Det finns temperaturmätare uppsatta i olika delar av husen både ute och inne, vilka läser av temperaturen regelbundet. När temperaturen faller utomhus ökar temperaturen och flödet i radiatorerna under fönstren och i trapphusen, och det blir varmare inomhus. Systemet är helt automatiskt.


Hur vet systemet vilken temperatur det är i min lägenhet?

I vredet på varje radiator (kallas för termostat) sitter en termometer som styr hur mycket vatten som rinner igenom radiatorn. När det är varmt i rummet stängs ventilen, och när det är kallt öppnas den så att radiatorn får mer varmvatten, och det blir varmare i rummet. Reglaget 1-9 medger mindre justering av inomhustemperaturen någon grad hit eller dit, om inte vredet är satt på noll.


Värmesystemet är inställt centralt i huset för att ge en inomhustemperatur runt 20 C, när vredet är satt på läge 5. Systemet ställer in sig på ca 15-30 min efter en förändring på vredet eller om temperaturen faller utomhus.


Hur kan jag spara energi?

Sämsta tänkbara kombination är att ha alla fönster öppna och samtidigt radiatorerna på full värme (läge 9 på vredet). När det kommer in kall luft i rummet via de öppnade fönstren känner värmesystemet av att det kommer kall luft och försöker då skicka ännu mer värme till rummet via radiatorerna. Vill du ha frisk luft eller tycker att det är för varmt, så ska du vrida av vredet till en lägre siffra först. Att öppna fönstret ger visserligen frisk luft, men du eldar då för kråkorna.


Cirka en tredjedel av föreningens årliga kostnader utgörs av uppvärmningskostnader, som sker under månaderna oktober ill april. Summan är cirka a 350 000 kr, och om du vill bo billigare måste du som boende hjälpa till att hålla nere värmeförbrukningen.


Fryser du?

Många upplever att det är kallt inomhus periodvis. I de flesta fall är det av anledningar som inte har med den faktiska temperaturen att göra. Sätt gärna upp en inomhustermometer på en innervägg och se om det verkligen är kallt eller ej. Är det lägre än 17-18 grader och alla fönster är stängda, när vreden är på max är något fel på systemet.


Vatten


Vatten är en tillgång vi har mycket av i Sverige, men det är inte alla som vet att varmvattnet i kranen värms upp av fjärrvärmesystemet i huset. Vi betalar därför för varje liter varmvatten vi använder/värmer upp samtidigt som vi betalar för total vattenvolym som förbrukas.


Vattnet är rent och fint och kan drickas utan extra behandling. Du behöver inte spola flera minuter för att få friskt vatten. Vi köper vårt vatten från Stockholm Vatten och Avlopp AB (Svoa). I dag har vi inte separat mätning av vattenförbrukningen, till skillnad från elen, som mäts och faktureras till varje boende separat. Det är därför viktigt att du som boende inte använder mer vatten än nödvändigt. På sikt är det troligt att separat mätning kommer att införas i huset, och då får du betala din egen vattenanvändning direkt, precis som elen.


Ibland är vattnet avstängt. Det kan då bero på arbeten i gatan utanför, eller att någon i huset har hantverkare hemma som behöver stänga av vattnet.


Om du behöver stänga av vattnet för att utföra arbeten, bör du informera grannarna i god tid, riktmärke en vecka. Du måste också samråda med våra lokalhyresgäster Du bör undvika att stänga av vattnet under de tider på dygnet då boende tvättar sig och lagar mat. Dessa tider är oftast kl, 7-9 och kl. 17-19 under dygnet.


Huvudvattenkranen för kallvatten finns i gathuset, och varmvattenslingans huvudkran finns i det gamla pannrummet i gårdshuset. Det finns också en möjlighet att stänga av enbart kallvattnet i gårdshuset. Avstängningar ska av säkerhetsskäl endast göras av VVS-kunniga personer.


Avlopp


Rinner det undan dåligt i ditt avlopp? Kommer det konstiga lukter när du spolar i kranen? Kanske har du varit bortrest och har lite stillastående vatten i systemet, om inte så är det dags för dig som medlem att rensa i ditt avlopp.


Oftast är det du själv som orsakat problemet. Genom att hälla ut matfett och matrester i vasken och papper, hårstrån, hårbollar, kattsand, plast, örontops, bindor, färgrester, cigarettfimpar m.m. i toaletten (den som tar åt sig får göra det, och ni andra får guldstjärna) har du hjälpt till ordentligt med att få stopp i avloppet.


Lösningen är dock enklare än du tror. Se till att rengöra och kanske byta vattenlåset under vasken/diskbänken/handfatet ofta, så kommer alla lukt och avloppsfrågor lösa sig.


Din toalett är inte en avfallskvarn eller sopnedkast. Tänk efter innan du spolar ner fel saker och orsakar stopp!!


Stopp i avloppet?

I vattenlåset fastnar smuts och skräp, och ett överfullt vattenlås förlorar sin förmåga att hålla bort lukt från avloppet. Rensa ofta!!!


Som medlem ansvarar du själv för avloppssystemet och dess skötsel inom lägenhetens väggar, fram till den vertikala avloppsstammen i huset. Eventuella stopp, rensningar och läckage bekostas av den enskilde.


Ofta beror stopp i avloppet på igensatta vattenlås, vilka då behöver rensas och rengöras.

Exempel på rörmokare som föreningen anlitat tidigare:


GR Avloppsrensning Spjutvägen 5, Hus B Järfälla Postadress:

Box 6003
175 06 Järfälla
Tfn: 08-795 75 10
Fax: 08-795 75 35
E-post: info@gr-avloppsrensning.nu


Du får givetvis anlita valfri rörmokare för arbeten inom din lägenhet. Arbeten skall alltid utföras fackmannamässigt, och av kunnig och behörig person/firma.


Ventilation


Vi bor i ett gammalt hus (gamla hus). Ventilationen består av ett självdragssystem i gårdshuset. Det betyder att frisk luft kommer in ouppvärmd via ventiler under fönstren eller hål i väggen. Luften ut från lägenheten sker via kanaler kopplade till skorstenar och ventilationsrör i tak och väggar. I Gathuset har vi mekanisk frånluft. Det betyder att en fläkt på vinden suger luft från kök och badrum i lägenheterna.


För att få en bra luft inomhus i gamla hus är det viktigt att fönsterventilerna är öppna och rengjorda, samtidigt som frånluftskanaler och eventuella spjäll måste vara öppna.


Självdrag innebär att det inte finns en fläkt som suger luft, och detta gör att luften lättare känns instängd. Det är frestande att öppna fönstret och släppa in frisk luft. Gör det! Det är viktigt med frisk luft! Vrid dock ner termostaterna på radiatorerna samtidigt så att du inte eldar för kråkorna om du vill ha fönstret öppet en längre tid då det är kallt ute.


Får jag installera en frånluftsfläkt i badrummet?

Detta beror på om du bor i gårdshuset eller i gathuset.
I gårdshuset kan du få installera en frånluftsfläkt, men bara om den är av rätt sort. Fråga i din VVS-butik, och säg att du bor i ett hus med självdrag. I Gathuset får frånluftfläktar i badrum ej installeras. Frånluften sug ut via fläkt på vinden.


Får jag koppla in min köksfläkt till ventilationskanalen och skorstenen?
Nej, inte utan att en sotare har bekräftat att det är okej. Du får själv anlita en sotare för att bedöma möjligheten. Under tiden får du bara ha en kolfilterfläkt. Det är inte tillåtet att bygga egna kanaler och låta luften gå ut genom fönstret eller annan ventil i fasaden. Anledningen är att det är en brandrisk när flott och stelnat fett från matos samlas i dessa kanaler. Återigen, en sotare har rätt att bedöma detta från fall till fall.

Glöm inte att bygglov kan krävas från Stadsbyggnadskontoret först. Eventuella bygglov bekostas och hanteras av den boende själv. Styrelsen skall dock informeras om eventuella bygglovsansökningar.


I gathuset är endast fläktkåpor utan motor tillåtna, alternativt kolfilterfläktar (som inte är inkopplade på ventilationssystemet).


Lägenhetsunderhåll


Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.


Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.


En särskild bostadsrättförsäkring är ett bra skydd om olyckan är framme. Det försäkringstillägget bekostas av medlemmen 


Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Det är däremot inte tillåtet att montera in köksfläktar som kräver anslutning till husets ventilationssystem. Mer omfattande förändringar kräver alltid styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Denna hänsyn omfattar även att det ska vara rent och snyggt i husen och på gårdarna under byggtiden. Vårt anlitade städbolag svarar endast för ordinär städning i våra gemensamma utrymmen. Byggavfall ska borttransporteras på egen bekostnad.-Knoppen 11-